DOKUMENTY


Statut szkoły pdf.

Aneks do statutu z 16.11.2022

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy pdf.

Regulamin zdalnego nauczania w ZSO 4

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego Librus Synergia

Procedury bezpieczeństwa w ZSO nr 4 obowiązujące od 1 IX 2020 r. pdf.

Procedury bezpiecznego korzystania z biblioteki pdf.

Oświadczenie na wykorzystanie wizerunku pdf.

Regulamin korzystania z szafek szkolnych pdf.


Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego pdf.

Umowa użytkowania szafki szkolnej pdf.

Zgoda rodzica na pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Zgoda na pomoc psychologiczno-pedagogiczną pełnoletniego ucznia

Zgoda rodzica na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI

WNIOSEK O WYDANIE MLEGITYMACJI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NAUCE


Przedmiotowe Zasady Oceniania 

HIST i HiS_PZO_LO

JOBCY_PZO_LO

JPOL_PZO_LO

MAT_PZO_LO

MUZYKA_PZO_LO

PRZYRODNICZE_PZO-LO

WF_PZO_LO

WOS_PZO_LO