RADA RODZICÓW


 RADA RODZICÓW – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

 RADA RODZICÓW może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

List intencyjny Rady Rodziców

Konto: 

Rada Rodziców
Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Szczecinie
ul. Romera 2

Bank Pocztowy 36 1320 1830 3209 7625 2000 0001

UWAGA
Wpisać : imię, nazwisko i klasę dziecka.

Dokumenty

Regulamin Rady Rodziców pdf.

Preliminarz na rok szkolny 2018-2019 pdf.

Prezydium Rady Rodziców

Skład Zarządu RR w ZSO4 w Szczecinie

Przewodnicząca  – Anita Matuszak

Wiceprzewodnicząca – Marta Miklej

Wiceprzewodnicząca – Joanna Bielicka

Sekretarz – Sylwia Poreda

Skarbnik – Ryszard Szymczak

Członek – Katarzyna Pasławska

 

Komisja Rewizyjna RR w ZSO4 w Szczecinie

Przewodniczący – Elżbieta Mulczyńska

Członek – Joanna Buczek