RADA RODZICÓW


Rada Rodziców

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4

w Szczecinie


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Katarzyna Sztukiewicz-Pietrus

I wiceprzewodnicząca: Małgorzata Malinowska

II wiceprzewodnicząca: Agnieszka Urbaniak

Skarbnik: Katarzyna Pasławska


W celu skontaktowania się z Radą Rodziców, wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

Kontakt e-mail: rada_rodzicow@zso4.szczecin.pl 

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Samorządu Uczniowskiego, organami nadzorującymi oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

Celem Rady Rodziców jest:

 • reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły,
 • wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy materialnej uczniom,
 • aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole,
 • tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.

Informujemy, że składka na rok szkolny 2023/2024 na rzecz funduszu Rady Rodziców wynosi 100,00 zł na pierwsze dziecko oraz 50,00 zł na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do ZSO Nr 4 w Szczecinie.

Składki, jakie wpłacacie Państwo na Radę Rodziców przeznaczane są między innymi na:

 • dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w formie materiałów edukacyjnych i sprzętowych,
 • dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym,
 • wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
 • nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach,
 • promocje szkoły,
 • dofinansowanie potrzeb określonych przez Samorząd Uczniowski,
 • koszty związane z działalnością Rady Rodziców,
 • inne cele wynikające z zadań Rady Rodziców.

 

Składkę na fundusz Rady Rodziców można wpłacić:

1.przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Nr konta bankowego:  26124039271111001109630918 Bank Pekao S.A.

(w treści przelewu proszę wpisać: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa)

2. gotówką w dniu zebrania z rodzicami, bądź u wychowawcy klasy – w przypadku braku możliwości płatności przelewem.

Dziękujemy za wpłaty! 

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca – Katarzyna Sztukiewicz-Pietrus

I wiceprzewodnicząca  –  Małgorzata Malinowska

II wiceprzewodnicząca –  Agnieszka Szczęsna-Urbaniak

Skarbnik –  Katarzyna Pasławska

Sekretarz – Małgorzata Dembińska

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący – Sylwester Chruszcz

Członek – Joanna Hildebrandt

Członek –Daniel Hoff