REKRUTACJA


PROPOZYCJA KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

SYMBOL

KLASY

PROFILE PRZEDMIOTY ROZSZERZONE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

ze świadectwa ukończenia SP

1 LA

prawna – dwujęzyczna z językiem angielskim

historia, wos

j. polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny

1 LB

medyczna biologia, chemia, j. angielski

j. polski, matematyka, biologia, chemia

1LC

europejska geografia, wos, j. angielski

j. polski, matematyka, wos, geografia

1 LD lingwistyczna j. polski, j. angielski, j. włoski

j. polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny


1 LA

KLASA PRAWNA DWUJĘZYCZNA Z J. ANGIELSKIM

Patronat Wydziału Prawa i Administracji US; Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie;

Przedmiot dodatkowy: elementy prawa;

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z kompetencji językowych z języka angielskiego w dniu 08 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00. 

Pierwszy język nowożytny:

Język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

język niemiecki – od podstaw;

język rosyjski – od podstaw;

język włoski –od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

historia

wos

Dlaczego warto wybrać klasę prawną – dwujęzyczną?

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

– uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

– biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

-realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

– uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

– uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

Zajęcia dodatkowe:

-cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

– współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.


1LB

KLASA MEDYCZNA

Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski.

Przedmiot dodatkowy: badania mikroskopowe i laboratoryjne w medycynie

Pierwszy język nowożytny:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

j. włoski ( od podstaw),

j. niemiecki (od podstaw),

j. rosyjski ( od podstaw)

Dlaczego warto wybrać klasę medyczną?

Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii; biologii, chemii, itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia dodatkowe:

– udział w projekcie ,, Licealista w świecie nauki’’ organizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt;

– współpraca z Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie;

– Współpraca z Wydziałem Biotechnologii;

– realizacja programu MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;

– zajęcia laboratoryjne ,,Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii’’.


1 LC

KLASA EUROPEJSKA

Patronat Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wos, język angielski

Przedmiot dodatkowy: prawo europejskie

Pierwszy język nowożytny:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

j. włoski (od podstaw),

j. niemiecki (od podstaw),

j. rosyjski (od podstaw)

Dlaczego warto wybrać klasę europejską?

Jest to klasa dla tych osób, które chcą poznawać i rozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, prawniczych, turystycznych, dziennikarskich. Dodatkowe godziny języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pozwalają absolwentom na kontynuowanie nauki na uczelniach zagranicznych.

-wykłady uniwersyteckie;

– lekcje muzealne;

– wycieczka edukacyjna do Warszawy i Brukseli


1 LD

KLASA LINGWISTYCZNA

Patronat Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, język włoski.

Przedmiot dodatkowy: sztuka retoryki

Pierwszy język nowożytny:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

j. włoski rozszerzony realizowany od podstaw.

Dlaczego warto wybrać klasę lingwistyczną?

Klasa dla osób o szerokich horyzontach i zainteresowania humanistycznych,  dla tych, którym pasją jest nauka języków obcych, którzy posiadają zdolności językowe i pragną kontynuować swoją edukację w dowolnym miejscu świata.

 Profil przygotowujący do dalszego kształcenia na kierunkach lingwistycznych, filologiczny, na turystyce i europeistyce.


Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
od 9 maja 2022 r.

do 31 maja 2022 r.

do godziny 15:00

(Jeśli spośród wszystkich wybranych oddziałów 1 jest klasą dwujęzycznym lub wstępną)

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i/ lub klasy wstępnej.

(Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna)

od 9 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godziny 15:00

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły podstawowej z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych i klasy wstępnej.

( Wniosek musi być podpisana przez co najmniej jednego rodzica/ prawne)

8 czerwca 2022 r.

o godzinie 16:00

 

II termin 29.06.2022 r.

o godzinie 10:00

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego*.

 

Tylko dla uczniów, którzy z powodów niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

I termin

15 czerwca 2022 r.

 

II termin

30 czerwca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy po pozytyw z języka angielskiego.
od 24 czerwca 2022 r.

do 12 lipca 2022 r

do godziny 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o:

kopię ukończenia w podstawowe;

kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

oraz złożenie nowego wniosku,  w tym zmiana przez kandydata  wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół, do których  kandyduje lub zmiana  listy preferencji.

19 lipca 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 19 lipca 2022 r.

do 22 lipca 2022 r.

do godziny 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
25 lipca 2022 r.

do godziny 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

*Sprawdzian kompetencji kierunkowych nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w języka angielskiego. Aby kandydat mógł być zwolniony ze sprawdzianu Musi przedstawić w szkole do której aplikuje, zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata/ finalisty ( lub po potwierdź za z oryginałem).