Zasady rekrutacji


1. Podstawa prawna  Zarządzeniem nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe. Rekrutację do XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna  powołana przez dyrektora szkoły.   W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej liceum, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, do której zadań należy:

 • podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy klasy dwujęzycznej);
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy klasy dwujęzycznej).

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Zasady ogólne O przyjęcie do klas pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci, muszą przystąpić do sprawdzianu z kompetencji językowych, odpowiednio z  języka angielskiego (w dniu 30 maja o godz.16:00) lub języka włoskiego (w dniu 28 maja  o godz.16:00) i uzyskać pozytywny wynik na poziomie minimum 51%.  

3. Wymagane dokumenty:

 • podanie określające kierunki kształcenia – wydrukowane w oparciu o system rekrutacji;
 • uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego ;
 • świadectwo ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu zewnętrznego –  po ogłoszeniu wyników rekrutacji;
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie 3.5cm x 4.5cm) – dostarczane z oryginałem świadectwa;
 • kserokopia dowodu osobistego, paszportu lub aktu urodzenia (z numerem PESEL) – dostarczone z oryginałem świadectwa;
 • karta zdrowia – dostarczana z oryginałem świadectwa.

Kandydaci do szkoły mogą do dokumentów dołączyć (uwierzytelnione kopie):

 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • informację o indywidualnym programie lub toku nauki.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decydują poniższe kryteria: Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. Szkolna komisja rekrutacyjna przyznaje: Maks. 100 punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego,  przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,20 pkt i szkole podstawowej – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie zewnętrznym z zakresów:

Maks. 100 punktów za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym za: w tym maks 72 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

 • celujący 18 punktów;
 • bardzo dobry 17 punktów;
 • dobry 14 punktów;
 • dostateczny 8 punktów;
 • dopuszczający 2 punkty.

Cykl 3 letni po GM

PROFILE KLAS PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
LA – dwujęzyczna, prawna j. polski, WOS, historia,  j. obcy nowożytny z gimnazjum (z wyższą oceną),  obowiązkowy egzamin uzdolnień kierunkowych z j. włoskiego lub j. angielskiego
LB –  medyczno-ratownicza j. polski, biologia, chemia, j. obcy nowożytny z gimnazjum (z wyższą oceną),
LC – europejska j. polski, WOS, geografia,  j. obcy nowożytny z gimnazjum (z wyższą oceną)

Cykl 4 letni po SP

PROFILE KLAS PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
LA –  prawna j. polski, WOS, historia,  j. obcy nowożytny z szkoły podstawowej (z wyższą oceną)
LB –  medyczna – dwujęzyczna j. polski, biologia, chemia,  j. obcy nowożytny z szkoły podstawowej (z wyższą oceną), obowiązkowy egzamin uzdolnień kierunkowych z j. włoskiego lub j. angielskiego
LC – medialno-europejska j. polski, matematyka,  geografia,  j. obcy nowożytny z szkoły podstawowej (z wyższą oceną)

maks. 7 punktów za ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem. maks. 18 punktów szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 i zarządzeniu Kuratora Oświaty w Szczecinie.

I. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

II. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

III. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

IV. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

V. za uzyskanie w zawodach sportowych o zasięgu:

 • międzynarodowym – miejsca 1-8 – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – miejsca 1-6 – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – miejsca 1-3 – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – miejsca 1-3 – przyznaje się 1 punkt;

VI. za uzyskanie nagrodzonego miejsca lub zwycięskiego tytułu, a także wyróżnienie przyznane na podstawie regulaminu zawodów (z wyłączeniem wyróżnień, nagród itp. uzyskanych za uczestnictwo w zawodach) w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy (innych niż wymienione w podpunktach 1-4) o zasięgu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim (w tym: konkursy przedmiotowe, tematyczne i artystyczne dla gimnazjalistów organizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie oraz konkursy przedmiotowe oraz interdyscyplinarne dla gimnazjalistów organizowane przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej) – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 maks. 3 punkty  szczególne  osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione  na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej:  3 pkt. – niezależnie od ilości potwierdzonych osiągnięć. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad:  Matematycznej, Informatycznej, Języka Angielskiego dla gimnazjalistów lub szkoły podstawowej  przeprowadzonych  na  zlecenie  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  a  także  laureaci konkursów  o  zasięgu  wojewódzkim  (organizowanych  przez  kuratora  oświaty) i  ponadwojewódzkim  (organizowanych  przez  właściwych  kuratorów  oświaty  na podstawie  zawartego  porozumienia)  są  przyjmowani  do  szkoły  w  pierwszej  kolejności. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty VII. Przy przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo będzie wynikało z:

 • wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawności kandydata;
 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;
 • samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione powyżej kryteria mają równorzędne znaczenie. VIII. Z wynikami rekrutacji do klas pierwszych XI Liceum Ogólnokształcącego komisja rekrutacyjna zapoznaje kandydatów przez wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.