I Turniej Historyczny


 1. Organizator

Organizatorem I Turnieju Historycznego jest II Liceum Ogólnokształcącego, XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

 

 1. Cele turnieju
 2. Wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach.
 3. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 4. Rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wśród dzieci
  i młodzieży znajomości historii.

 

 • Założenia ogólne
 1. Tematyka turnieju obejmuje treści od przemiany trybu życia człowieka w czasach najdawniejszych po miejsce Polski w świecie współczesnym (szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 1)
 2. Turniej składa się z 3 etapów:
  I etap – eliminacje szkolne
  II etap – eliminacje miejskie
  III etap – finał
 3. Turniej adresowany jest do uczniów klas  VI–VIII szkoły podstawowej.
 4. Uczniowie uczestniczą w turnieju drużynowo. Każda drużyna musi liczyć 3 osoby. Uczestnicy obowiązkowo wybierają nazwę dla swojej drużyny.
 5. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona. Z jednej szkoły może zostać zgłoszona jedna drużyna. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz tytuły finalistów i laureatów.

 

 1. Przebieg Turnieju
 2. Do eliminacji miejskich szkoły podstawowe zgłaszają 1 drużynę (3 – osobową) wytypowaną w drodze eliminacji szkolnych organizowanych we własnym zakresie.
 3. Udział uczniów w turnieju zgłaszają dyrektorzy szkół do 17 grudnia 2018 r. na adres:
  II LO im. Mieszka I, ul. Henryka Pobożnego 2,70-507 w Szczecinie (formularz zgłoszenia: Załącznik nr 2 oraz oświadczenie: Załącznik nr 3).

Wszystkie zgłoszenia (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3) prosimy przesłać listownie.  Prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń – decyduje data stempla pocztowego.

 1. Eliminacje miejskie odbędą się 15 lutego 2019 r. w II LO im. Mieszka I,
  Henryka Pobożnego 2, 70-507 w Szczecinie
  . W części etapu miejskiego będą obowiązywały zadnia pisemne zamknięte, obudowane różnorodnym materiałem źródłowym. Uczniowie mają 30 sekund na udzielenie odpowiedzi, odpowiada wybrany przedstawiciel grupy. Do kolejnego etapu przechodzą drużyny z największą liczbą punktów.
 2. Etap finałowy odbędzie się 15 marca 2019 r. w II LO im. Mieszka I, ul. Henryka Pobożnego 2,70-507 w Szczecinie. Etap finałowy składa się z dwóch części:

        I cześć finału – obejmuje  treści nauczania wykraczające poza  podstawę programową
z  historii dla szkoły podstawowej, wzbogacony dodatkowo o zagadnienia związane z tematem przewodnim tegorocznego turnieju: Początki II Rzeczypospolitej (1918-1922) – państwo, ustrój, terytorium. Do II części finału przechodzą 3 drużyny.

       II część finału – uczniowie uczestniczą w debacie pt. „Czy Polacy odzyskali niepodległość dzięki wzniecaniu powstań narodowych w  XIX wieku?”

Uczniowie będą mogli zaprezentować swoje autorskie stanowisko, na co każda z drużyn ma cztery minuty (forma dowolna, organizatorzy umożliwią wyświetlenie prezentacji). Następnie uczniowie mogą zadać po jednym pytaniu do swoich przeciwników. Uczestnicy maja 30 sekund na udzielenie odpowiedzi.  Każda z drużyn otrzymuje również po jednym pytaniu od jury – Komisja Ekspertów. O zwycięstwie w Debacie zadecyduje powołana przez Organizatorów Komisja Ekspertów, w skład której wejdą nauczyciele II LO i XI LO oraz uczniowie. Oceniana przez jury będzie forma prezentacji autorskiego stanowiska oraz umiejętność argumentowania i dyskusji. Uczestnikom debaty nie wolno korzystać z notatek.  Debatę poprowadzą przedstawiciele Organizatorów.

 1. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą okazać ważną legitymację szkolną.
 2. Nad przebiegiem turnieju czuwa Komisja Turniejowa. Decyzje Komisji Ekspertów
  są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia turnieju.
 3. Wszelkie informacje o turnieju oraz komunikaty Komisji Turniejowej będą dostępne
  na stronach internetowych II LO w Szczecinie, XI Liceum Ogólnokształcącego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ZCEMiP w Szczecinie.
 4. Szkoły podejmą starania by Konkurs został wpisany na listę konkursów przedmiotowych Kuratorium Oświaty co w przypadku finalistów i laureatów tegorocznej edycji konkursu da 1 pkt (lub 2) przy rekrutacji do II LO i XI LO.
 5. W sprawach związanych z turniejem należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:
 • mgr Monika Marszałek, II LO w Szczecinie,: 914336117

e-mail: m.marszalek@lo2.szczecin.pl

 • mgr Edyta Ostapkowicz, II LO w Szczecinie, tel.: 914336117,
  e-mail: ostapkowicz@wp.pl
 • mgr Sylwia Klik, ODN w ZCEMiP w Szczecinie, w poniedziałki, tel. 914282944,
  e-mail: sklik@zcemip.edu.pl

I Turnej historyczny – regulamin

Zalacznik 3 zgoda rodziców

Załacznik nr 1 Zakres wiedzy

Załącznik nr 2 karta zgłoszenia