REKRUTACJA


Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty
Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 26 kwietnia (Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642), więc terminy przeprowadzenia rekrutacji określone w Załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 (zmieniającego harmonogram rekrutacji do kl. I szkół podstawowych) będą liczone od tej daty.
Z uwagi na to, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół może zostać jeszcze wydłużone, nie można wskazać konkretnej daty przeprowadzenia kolejnych etapów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakończenia rekrutacji.
Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie naboru, w zakładce „Aktualności”, gdzie na bieżąco publikowane są wszelkie istotne dla rodziców informacje dotyczące rekrutacji do kl. I szkół podstawowych.

Klauzula dla uczniów i rodziców rekrutacja pdf.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zmiany terminów rekrutacji na rok szkolny 2020 2021 nr. 239 20

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzić będzie nabór do następujących oddziałów i klas:

Szkolnego oddziału przedszkolnego (tylko sześciolatki);

Klasy I a i I b;

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.03.2020r. – 27.03.2020r.

17.08.2020r. – 19.08.2020r.

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym

11.03.2020r.–

20.03.2020r. oraz 18.05.2020r. –

22.05.2020r.

20.08.2020r.– 21.08.2020r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

26.05.2020r.

godz. 12.00

24.08.2020r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.06.2020r. – 16.06.2020r.

25.08.2020r. – 26.08.2020r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.06.2020r.

godz. 12.00

27.08.2020r.

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

19.06.2020r. – 26.06.2020r. do godz. 15.00

28.08.2020r.

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.06.2020r. – godz. 15.00

31.08.2020r.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zmiany terminów rekrutacji na rok szkolny 2020 2021 nr. 239 20

Zarządzenie Prezydenta Miasta_276_nowe terminy rekrutacji do klasy VII na rok szkolny 2020 2021

 

Kilka słów o nas

Dokumenty związane z rekrutacją można składać w sekretariacie uczniowskim.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • do klas 0 i I: od 09.03.2020 r. do 27.03.2020 r.
  • do klasy VII dwujęzycznej: od 10.03.2020 r. do 23.03.2020 r. do godz.12.00

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

  • Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
  • stworzyć listę preferencji placówek,
  • wypełnić pozostałe pola formularza,
  • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
  • proszę zanieść formularz wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru,
  • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

OBWÓD SZKOŁY