Konkurs


Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału

w konkursie

Karmnik dla ptaków”

Wykonane karmniki należy przynosić do 30.11.2018 r.

Karmniki przyjmuje

P. Łukasz Graczyk.

Technika wykonania karmnika:

1) karmnik winien być wykonany z materiałów ekologicznych, recyklingowych;

2) konstrukcja karmnika powinna być stabilna i zawierać element pozwalający na jego zamocowanie do drzewa;

3) technika wykonania karmnika jest dowolna, jednak karmnik powinien chronić karmę przed rozsypaniem, zamoknięciem i umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego;

4) zabrania się pryskania lub malowania karmnika środkami bakteriobójczymi oraz grzybobójczymi;

5) karmnik musi być wykonany osobiście przez uczestników konkursu.

Więcej informacji na stronach: https://www.facebook.com/Budka-Dla-Ptaszka-1672620403005762/

Regulamin konkursu na „Karmnik dla ptaków”

1. Organizatorem konkursu na wykonanie karmnika dla ptaków jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji koła przyrodniczego.

2. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3. Celem konkursu jest: edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i ich rodzin, nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony przyrody, wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu, kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za stan środowiska, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności, rozwijanie zainteresowań artystycznych.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie karmnika dla ptaków.

5. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci wraz z rodzinami (rodzice, dziadkowie itp.).

6. Prace będą oceniane indywidualnie.

7. Technika wykonania karmnika:

  • karmnik winien być wykonany z materiałów ekologicznych, recyklingowych, najlepiej zaimpregnowanych w sposób trwały;

  • konstrukcja karmnika powinna być stabilna i zawierać element pozwalający na jego zamocowanie do drzewa;

  • technika wykonania karmnika jest dowolna, jednak karmnik powinien chronić karmę przed rozsypaniem, zamoknięciem i umożliwiać ptakom bezpieczne korzystanie z niego;

  • zabrania się pryskania lub malowania karmnika środkami bakteriobójczymi oraz grzybobójczymi;

  • karmnik musi być wykonany osobiście przez uczestników konkursu.

8. Do każdego karmnika winna zostać dołączona metryczka zawierająca imiona i nazwiska wszystkich jego autorów.

9. Prace konkursowe należy dostarczyć do Pana Łukasza Graczyka do dnia 30.11.2018 roku.

10. Prace będą oceniane przez komisję konkursową w dniu 3.12.2018., wg następujących kryteriów: zgodność z przedmiotem konkursu, staranność, estetyka i trwałość konstrukcji, oryginalność projektu przy zachowaniu funkcjonalności karmnika, nowatorstwo, ogólne wrażenie estetyczne.

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz portalu społecznościowym

12. Złożone w ramach konkursu karmniki przechodzą na własność ZSO nr 4 i zostaną zamontowane w ogrodzie szkolnym.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków Regulaminu.

14. Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na fotografowanie oraz publikację prac.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

16. Ostateczna interpretacja przepisów Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

17. Nieznajomość przepisów Regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.