Klasa I a i I b


Zapraszamy do wzięcia udziału w dniu otwartym szkoły na platformie Zoom:

 • 2 marca 2021 r. godzina 18:00 kliknij TUTAJ hasło: FHu7Am
 • 11 marca 2021 r. godzina 18:00 kliknij TUTAJ hasło: 7VWvEp

Nigdy w pełni nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch” (Geoffrey Willans).

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich absolwentów.

PROFIL SZKOŁY

Szkoła oferuje innowacyjną edukację wczesnoszkolną w klasach 1-3 i w oddziale zerowym. Jesteśmy szkołą, która różni się od innych placówek. Za pomocą języków nowożytnych (angielskiego i włoskiego) nauczamy nowych umiejętności, odkrywamy talenty dzieci, dostarczamy wiedzy; język jest narzędziem do poznania i komunikacji, a nie celem samym w sobie. Nasza szkoła jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z edukacji, zabawy i nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie osiągnęli gotowość szkolną do II etapu edukacji i odnosili sukcesy w szkole.

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • sale dydaktyczne wyposażone w monitory interaktywne i sprzęt multimedialny;
 • mobilny sprzęt komputerowy;
 • salę gimnastyczną.

Ponadto proponujemy klasy o profilu:

 • matematyczno-przyrodniczym;
 • artystycznym.

Szkoła uczestniczy w programach:

 • Warzywa i owoce w szkole;
 • Mleko i przetwory mleczne w szkole;
 • Szkoła czystych rąk;
 • eTwinning School
 • Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki.

Szkoła jest placówką:

Profesjonalną:

 • wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole;
 • kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi;
 • stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka
  i pracy szkoły.

Bezpieczną:

 • zapewnia uczniom możliwość wspólnej nauki i zabawy w warunkach bezpiecznych
  i dostosowanych do potrzeb rozwojowych;
 • dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji;
 • relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
 • posiadającą tożsamość:
 • odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego;
 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną;
 • rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne;
 • buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe;
 • promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i kulturowej;

Respektującą zasadę zrównoważonego rozwoju:

 • ma na celu zdrowy i harmonijny rozwój dziecka w zgodzie z otaczającym środowiskiem.

MISJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie posiada wysoki poziom nauczania, wychowania oraz opieki, realizowany przez otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzania ich oraz właściwie kształtuje osobowość dzieci.

Jesteśmy szkołą rodzinną. Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomagamy mu poznać siebie, stawać się samodzielnym i otwartym na świat. Wspólnie z Rodzicami stwarzamy dla naszych uczniów przytulny i przyjazny „drugi dom”. Stawiamy na szczęśliwe dzieciństwo i na wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby nasze dzieci były zdrowe, bezpieczne, kochane i szanowane. Dążymy do tego, by w przyszłości umiały się wykazać mądrością życiową, otwartością na siebie i innych, kreatywnością i Wielkim Sercem. Ideą działania naszej szkoły jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Nasza szkoła to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy ciekawie zorganizowane, atrakcyjne lekcje w dobrze wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz szkoły. Rodzice są naszymi sojusznikami, działania nasze są skoordynowane.

Misja szkoły:

 • Szkoła SP 2 jest to placówka innowacyjna, nastawiona na osiąganie przez dzieci sukcesu;
 • Program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby oraz umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości;
 • Atmosfera sprzyja akceptacji każdego ucznia, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji;
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu szkoły;
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka oraz dbają o dobre stosunki międzyludzkie;
 • Stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej nauce oraz zabawie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • Kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym, także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • Rozwija umiejętności społeczne dzieci;
 • Buduje system wartości, naucza, wychowuje dzieci tak, aby lepiej orientowały się,
  co dobre i co złe.

Działania dydaktyczno – wychowawczo –opiekuńcze:

 • Stwarzanie najkorzystniejszych warunków do rozwoju;
 • Wyzwalanie radości z uczenia się, poznawania i poszanowania osobowości dziecka, zapewnianie samodzielności i niezależności.
 • Okazywanie sobie wzajemnej pomocy uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel;
 • Włączenie rodziców do procesu nauczanie, wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka;
 • Włączenie instytucji do współpracy na rzecz dzieci.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpage na FacebookuTU.