Dostępność


Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej ZSO4 w Szczecinie dostępnej pod adresem www.zso4.szczecin.pl

Data publikacji strony internetowej: styczeń 2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji wrzesień 2018 r.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 • część plików .DOC, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 • część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.

Treści wyłączone

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 27.03.2024 r., na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Graczyk, adres: l.graczyk@zso4.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4394052.
 • Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 • Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 • Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 • W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności architektonicznej

Do siedziby ZSO4 w Szczecinie przy ul. Romera 2 można dojechać autobusem linii nr 75, oraz tramwajem linii 1,2. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 250 m.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Szczecinie znajduje się na stronie: https:/www.zditm.szczecin.pl/pl/pasazer/rozkIady-iazdv.wedlua-linii 

Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynków przy ul. Romera 2 w Szczecinie

Budynek 1: Szkoła + Hala sportowa ZSO4 – ul. Romera 2 Szczecin 71-246. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Romera. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz.  Kompleks boisk sportowych ZSO4 wejście od ul. Romera 2 zabezpieczone bramką.

Budynek 2: lnternat ZSO4 – ul Romera 6 Szczecin 71-246. Pomieszczenia internatu zlokalizowane są na drugim, trzecim i czwartym piętrze budynku, w którym nie znajduje się winda.  Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Romera. Drzwi wejściowe otwierają się do zewnątrz. . Stołówka ZSO4 ul Romera 6 Szczecin 71-246 znajduje się na parterze budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Romera – osiem stopni schodowych. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz.

Budynek 3: Szkoła Podstawowa — klasy 0, I-III — ul. Romera 8.   Budynek jest całkowicie ogrodzony. W celu wejścia do budynku należy użyć chipa lub przy pomocy domofonu skontaktować się z portiernią w celu wpuszczenia na teren placówki. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Romera. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz.

Nad wejściem do budynków 1, 2 i 3 nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynkach 1, 2  nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze w budynkach 1 i 3, wejście na parter tych budynków od ulicy Romera głównymi wejściami.

Przed budynkiem 1  wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku 1, 2 i 3 do wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej ,,osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze ZSO4 w Szczecinie przy wykorzystaniu  np. środków  wspierających komunikowanie się: e-mail: zso4@miasto.szczecin.pl, tel./faks: 91 4394052

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoby uprawnione – klienci ZSO4 w Szczecinie w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, kontaktując się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, podając datę oraz godzinę wizyty w szkole oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

 

Opublikował(a): ZSO4

Ostatnia zmiana: