Rekrutacja do klasy VII SP nr 2


Mówiąc do człowieka w języku, który rozumie, trafiasz do jego głowy. Mówiąc w jego własnym języku, trafiasz do jego serca.

Nelson Mandela

 

KLASA 7

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  wchodzi wraz z XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie. Jest to jedyna szkoła w Szczecinie, w której od 14  lat prowadzona jest nauka języka włoskiego w systemie dwujęzycznym.

Od 1 września 2017 r. naukę języka włoskiego w systemie dwujęzycznym rozpoczęliśmy w klasie VII Szkoły Podstawowej Nr 2.

Klasa VII składała się z grupy z językiem włoskim i grupy z językiem angielskim ( w każdej grupie po 15 uczniów). Nauka języka będzie realizowana w wymiarze pięciu godzin tygodniowo. Zwiększona ilość godzin nauki języka pozwoli na poszerzenie wiadomości, wzbogacenie zasobu słownictwa w danym języku oraz wprowadzanie wielu ćwiczeń rozwijających umiejętność konwersacji.

W klasie VIII dodatkowo w języku obcym będą nauczane dwa przedmioty ogólnokształcące. W celu realizacji zasady ,,poznawanie przez działanie’’ klasa odbędzie przynajmniej jedną zagraniczną wycieczkę edukacyjną. Będą prowadzone zajęcia z native speakerem.

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej szkoły przyjaznej dzieciom i rodzicom. Będziemy wspierać aktywność dzieci, rozwijać ich talenty, budować poczucie własnej wartości. Umożliwimy rozwój zdolności poznawczych, będziemy kształtować pozytywny stosunek do nauki, uczyć odpowiedzialności za podjęte działania. Obejmiemy opieką każde dziecko, uwzględniając jego   potrzeby i możliwości.

Szkoła posiada nowoczesną bazę. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne.

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest rozwój kultury fizycznej i sportu. Dysponujemy kompleksem nowoczesnych boisk, salami gimnastycznymi, siłownią.

Szkoła udostępnia wszystkim uczniom osobiste kodowane szafki. Zapewniamy jednozmianowość nauki. W trosce o bezpieczeństwo szkoła objęta jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym, a wejście na jej teren jest możliwe po okazaniu identyfikatora. Szkoła oferuje uczniom opiekę psychologiczno – pedagogiczną oraz pielęgniarską. Na terenie szkoły funkcjonują stołówka oraz sklepik. Szkoła gwarantujemy także wsparcie coacha –trenera, nauczyciela, który będzie zapoznawać młodzież ze skutecznymi technikami uczenia się, zarządzania sobą i czasem w przyswajaniu wiedzy i umiejętności językowych. Nauczyciel  będzie także wspierał i motywował młodych ludzi do niełatwej pracy, jaką jest poznawanie nowego języka.

W szkole organizowane są  zajęcia pozalekcyjne dla dzieci  chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz dla tych, które potrzebują wsparcia w wyrównywaniu poziomu wiedzy. Uczniowie aktywnie uczestniczą w działalności Szkolnego Koła Turystycznego – Krajoznawczego, biorą udział w rajdach i wycieczkach po Szczecinie. Część zajęć odbywa się w formie  warsztatowej, np. w laboratorium  na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Uczniowie wdrażają się do pracy metodą projektu, szczególnie na języku angielskim. W tym roku szkolnym uczniowie realizują projekt ,,My hobby’’ oraz ,,Natural Disasters’’.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia  w warsztatach na temat metod uczenia się.

Choć Szkoła Podstawowa nr 2 funkcjonuje od września 2017 roku, to jej uczniowie  biorą aktywny udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i osiągają w nich tytuły laureatów i finalistów. Otrzymują też stypendia Prezydenta Miasta Szczecin.

 

Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie.

 

  1. 1. Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym:

Od 8 marca 2021 r. do 22 marca 2021 r. do godz. 12:00

  1. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

29 marca 2021 r. godz. 16:00

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

8 kwietnia 2021 r. godz. 12:00

  1. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

Od 25 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do godz. 12:00

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 lipca 2021 r. godz. 12:00

  1. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII

0d 2 lipca 2021 r. od godz. 12:00 do 7 lipca 2021 r. do godz. 15:00

  1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8 lipca 2021 r. godz. 12:00

 

Pełna lista wymaganych dokumentów TU.

Informator dla Rodziców 7 klasy dwujęzyczne

Wniosek do klasy 7

Oświadczenie samotne wychowywanie dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

 

Więcej informacji TU.