Umowa patronacka


W dniu 3 marca 2021 roku Pan Dyrektor Mirosław Mika podpisał umowę z Dyrektorem Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. inż. Andrzejem Osadczukiem. Umowa zakłada objęcie patronatem uczelni klas licealnych, szczególnie tych, których profil zakłada realizację podstawy programowej na poziomie rozszerzonym. Koordynatorem szkolnym w zakresie współpracy będzie pan Tomasz Porębski. Zachęcamy przyszłych maturzystów geografii do uczestniczenia we wszystkich formach doskonalenia wiedzy oraz w zajęciach praktycznych-terenowych, laboratoryjnych, zajęciach razem ze studentami. Podczas współpracy szczególny nacisk będzie położony na korelację podstawy programowej z ofertą uczelni wyższej. Celem współpracy jest nie tylko osiągnięcie przez uczniów jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym ale również rozwijanie treści zawartych w podstawie programowej oraz popularyzacja nauk ścisłych w dalszym etapie edukacji. Zapraszamy uczniów do korzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły.