REKRUTACJA


Poradnik dla kandydatów

Dzień otwarty on-line 27.04.2021 r. Więcej TU.

PROPOZYCJA KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

SYMBOL KLASY

PROFILE

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

ze świadectwa ukończenia SP

KLASA WSTĘPNA

klasa wstępna z j. włoskim

18 godzin j. włoskiego j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

1 LA 

prawna – dwujęzyczna

(grupa z j. włoskim i grupa z j. angielskim)

historia, WOS

j. polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny 

1 LB

medyczna biologia, chemia, j. angielski j. polski, matematyka, biologia, chemia

1 LC

europejska

geografia, WOS, j. angielski

 

j. polski, matematyka, WOS, geografia

 


 

KLASA WSTĘPNA Z JĘZYKIEM WŁOSKIM


Obowiązkwy sprawdzian z predyspozycji językowych 09 czerwca 2021 r. godzina 16.00

 

Klasa wstępna to rok przygotowujący do czteroletniej nauki w klasie dwujęzycznej. Realizacja tego rocznego kursu pozwala na osiągnięcie  poziomu znajomości języka włoskiego A2, który w kolejnych latach umożliwi uczestniczenie w zajęciach dwujęzycznych z wybranych przedmiotów oraz w  zajęciach prowadzonych przez native speakerów. Tygodniowa liczba godzin lekcyjnych w klasie wstępnej rozkłada się następująco:

język włoski: 18 godzin

język polski: 2 godziny

matematyka: 2 godziny

wychowanie fizyczne: 3 godziny

zajęcia z wychowawcą: 1 godzina

Po ukończeniu klasy wstępnej, uczeń w kolejnym roku szkolnym będzie poza rekrutacją przyjęty do  klasy I dwujęzycznej w XI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, gdzie realizowane będzie  nauczanie dwujęzyczne z dwóch przedmiotów ogólnokształcących  (np. geografii, biologii, WOS, historii) oraz  przedmiotów realizowanych w oparciu o programy autorskie.

Więcej TU.

1 LA

KLASA DWUJĘZYCZNA O PROFILU PRAWNYM GRUPA  Z J. WŁOSKIM I J. ANGIELSKIM

Patronat Wydziału Prawa i Administracji US; Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Italianistyki US

 


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
historia, wiedza o społeczeństwie;

Przedmiot dodatkowy: elementy prawa;

Języki obce: j. włoski (kontynuacja), j. angielski (kontynuacja), j. niemiecki (podstawowy), j. rosyjski (podstawowy).

Grupa A – dwujęzyczna z językiem włoskim

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych z j. włoskiego w dniu 10 czerwca 2021 r.  godz. 16.00

Pierwszy język nowożytny:

Język włoski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

język angielski – kontynuacja;

język niemiecki – od podstaw;

język rosyjski – od podstaw;

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

historia

geografia

Grupa B – dwujęzyczna z językiem angielskim

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego kandydaci muszą przystąpić do sprawdzianu z kompetencji językowych z języka angielskiego w dniu 08 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00. 

Pierwszy język nowożytny:

Język angielski – nauczany w systemie dwujęzycznym

Drugi język nowożytny do wyboru:

język niemiecki – od podstaw;

język rosyjski – od podstaw;

język włoski –od podstaw

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

historia

wos

Dlaczego warto wybrać klasę prawną – dwujęzyczną?

Oferta dla uczniów, którzy chcą studiować prawo, administrację publiczną, socjologię, filologię polską, angielską, włoską, psychologię, pedagogikę, resocjalizację, bezpieczeństwo narodowe, historię, europeistykę.

Uczniowie:

– uczestniczą w wykładach na Wydziale Prawa i Administracji, w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych;

– mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lektorów włoskich i angielskich ( konwersacje i wykłady);

– biorą udział w debatach i spotkaniach samorządowych;

-realizują projekty w zakresu tematyki patriotycznej;

– uczestniczą w zajęciach przygotowujących do olimpiad;

– uczestniczą w zajęciach na terenie Sądu Okręgowego .

Zajęcia dodatkowe:

-cykliczne wykłady i spotkania prowadzone przez adwokatów i radców prawnych;

– wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach patronatu;

– współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej;

– wycieczki edukacyjne do Warszawy, Krakowa, Wielkiej Brytanii i Włoch.


1LB

KLASA MEDYCZNA

Patronat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i Wydziału Technologii Chemicznej i Inżynierii Chemicznej ZUT

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski.

Przedmiot dodatkowy: badania mikroskopowe i laboratoryjne w medycynie

Pierwszy język nowożytny:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

j. włoski ( od podstaw),

j. niemiecki (od podstaw),

j. rosyjski ( od podstaw)

Dlaczego warto wybrać klasę medyczną?

Oferta dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach medycznych: na analityce medycznej, rehabilitacji, farmacji, stomatologii; biologii, chemii, itd. Jest to także klasa dla uczniów, którzy zainteresowani są przedmiotami przyrodniczymi i chcą zdobyć atrakcyjny oraz poszukiwany zawód. Dodatkowe zajęcia z biologii i chemii prowadzone są w formie laboratoryjnej w szkole i na wydziałach Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT oraz na PUM. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia dodatkowe:

– udział w projekcie ,, Licealista w świecie nauki’’ organizowanego przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt;

– współpraca z Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie;

– Współpraca z Wydziałem Biotechnologii;

– realizacja programu MAM PUM Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego;

– zajęcia laboratoryjne ,,Badania w medycynie z zakresu biologii i chemii’’.


1 LC

KLASA EUROPEJSKA

Patronat Instytutu Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wos, język angielski

Przedmiot dodatkowy: prawo europejskie

Pierwszy język nowożytny:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru:

j. włoski (od podstaw),

j. niemiecki (od podstaw),

j. rosyjski (od podstaw)

Dlaczego warto wybrać klasę europejską?

Jest to klasa dla tych osób, które chcą poznawać i rozumieć procesy społeczno-gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, prawniczych, turystycznych, dziennikarskich. Dodatkowe godziny języka angielskiego na poziomie rozszerzonym pozwalają absolwentom na kontynuowanie nauki na uczelniach zagranicznych.

-wykłady uniwersyteckie;

– lekcje muzealne;

– wycieczka edukacyjna do Warszawy i Brukseli


HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp. Rodzaj czynności  Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021 r.  do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

2 Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

 

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

 

 

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

 

4 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,

( podane terminy dotyczą tylko XI LO – klasy dwujęzycznej)

 

 Termin podstawowy:

j. włoski – 10 czerwca 2021 r. godzina 16.00

j. angielski – 08 czerwca 2021 r. godzina 16.00;

do klasy wstępnej – 09 czerwca 2021 r. godzina 16.00

 

 

5 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna). I    termin do17 czerwca  2021 r.;

II  termin do 9 lipca 2021 r.;

 

6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 25 czerwca do 1 4 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r.
8 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 21 lipca 2021 r.
9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca  2021 r.
10 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.   od 23 lipca  do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

 

11 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 2 sierpnia 2021 r.

– do godz. 14.00