„Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”


W dniach 01.09.2019 r. – 30.06.2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie realizowane będą dodatkowe zajęcia w ramach projektu  „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.
Okres realizacji projektu od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 października 2022 roku.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 2 354 uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Wartość projektu 8 367 617,57 zł –  dofinansowanie ze środków europejskich wynosi  7 949 236,69zł.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
– 24 852 godziny zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, biologii, chemii, fizyki  geografii prowadzonych metodą eksperymentu,
– 3 960 godzin laboratoriów informatycznych dla uczniów,
– 1 600 godziny kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli,
– 2 742 godziny doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów,
– wyposażenie pracowni przedmiotowych 23 szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.