RADA RODZICÓW


Rada Rodziców

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4

w Szczecinie

W celu skontaktowania się z Radą Rodziców, wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

Kontakt e-mail: rada_rodzicow@zso4.szczecin.pl 

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Samorządu Uczniowskiego, organami nadzorującymi oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły. 

Celem Rady Rodziców jest: 

 1. reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły, 
 2. wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia, udzielania pomocy materialnej uczniom, 
 3. aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole, 
 4. tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły. 

Informujemy, że składka na rok szkolny 2023/2024 na rzecz funduszu Rady Rodziców wynosi 100,00 zł na pierwsze dziecko oraz 50,00 zł na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do ZSO Nr 4 w Szczecinie. 

Składki, jakie wpłacacie Państwo na Radę Rodziców przeznaczane są między innymi na:

 1. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w formie materiałów edukacyjnych i sprzętowych, 
 2. dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym lub oświatowym, 
 3. wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 4. zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, 
 5. nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach, 
 6. promocje szkoły,
 7. dofinansowanie potrzeb określonych przez Samorząd Uczniowski,
 8. koszty związane z działalnością Rady Rodziców, 
 9. inne cele wynikające z zadań Rady Rodziców. 

Składkę na fundusz Rady Rodziców można wpłacić:

przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Nr konta bankowego:  26124039271111001109630918

Bank Pekao S.A.

(w treści przelewu proszę wpisać: składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa)

 1. gotówką w dniu zebrania z rodzicami, bądź u wychowawcy klasy – w przypadku braku możliwości płatności przelewem.

Dziękujemy za wpłaty! 

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: 

Przewodnicząca – Katarzyna Sztukiewicz-Pietrus 

I wiceprzewodnicząca  –  Małgorzata Malinowska

II wiceprzewodnicząca –  Agnieszka Szczęsna-Urbaniak 

Skarbnik –  Katarzyna Pasławska 

Sekretarz – Małgorzata Dembińska

 

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2023/2024: 

Przewodniczący – Sylwester Chruszcz  

Członek – Joanna Hildebrandt 

Członek –Daniel Hoff