REKRUTACJA


ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W SZCZECINIE

na rok szkolny 2024/2025

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU
ZSO Nr 4

 18.07 – 02.08

 

(8:00–uruchomienie systemu)

Składanie wniosków o przyjęcie do internatu wraz      z wymaganymi załącznikami

Komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęcie do szkoły należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem systemu naborowego tylko do internatu pierwszego wyboru.

 08– 12.08

( do godz. 15.00) 

Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły

Skan ( lub zdjęcie) dokumentu należy przesłać elektronicznie na adres e-mail internatu pierwszego wyboru ; kier.internatu@zso4.szczecin.pl 

 19.08

( do godz. 13.00) 

 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatu.
 19 – 22.08

( do godz. 15.00)

 

Deklaracja woli zamieszkania w internacie .

Skan ( lub zdjęcie) dokumentu należy przesłać elektronicznie na adres e-mail internatu, w którym kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia.

 23.08

( do godz. 12.00) 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do internatu

Informacja o kryteriach naboru do internatów

Oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Internatu ZSO Nr 4 w dniu pierwszego zakwaterowania.


Zasad naboru do Internatu ZSO Nr 4 

Każdy uczeń XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi zamieszkały poza Szczecinem ma zagwarantowane zakwaterowanie wraz
z wyżywieniem w internacie ZSO 4. W przypadku wolnych miejsc o zakwaterowanie mogą ubiegać się uczniowie publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Internatu nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w internacie oraz zbiorowego żywienia. W jadłospisie stołówki nie będą uwzględniane diety żywieniowe oraz wegetarianizm.

Zakwaterowanie w internacie jest możliwe tylko z pełnym wyżywieniem.

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się drogą elektroniczną wg ustalonego wzoru ( wniosek + oświadczenia należy wypełnić i wydrukować) – druki do pobrania http://nabor.pcss.pl/szczecin

 2. Wniosek o przyjęcie do internatu wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi spełniane kryterium należy przesłać drogą elektroniczną wg podanego harmonogramu rekrutacji.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do internatu powinien dodatkowo dostarczyć:

 • zaświadczenie o stałym zameldowaniu.

 1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest wysłanie kompletu dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSO Nr 4 w Szczecinie. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie z innych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

 3. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc jest mniejsza od liczby kandydatów oraz równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym decydować będzie data/godzina wpływu wniosku.

 4. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz na cały etap edukacji.

 5. W kolejnych latach składa się deklarację o kontynuowaniu pobytu w internacie.

 6. O przyjęciu do internatu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w składzie:

 • Kierownik Internatu – przewodniczący

 • Członkowie komisji – wychowawcy

Tryb odwoławczy od rozstrzygnięć Komisji oraz przyjęcia kandydatów w trakcie roku szkolnego regulują przepisy oświatowe.