ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W SZCZECINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


HARMONOGRAM  REKRUTACJI DO INTERNATU
ZSO Nr 4  

 

 

 27.07 – 12.08

 

Składanie  wniosków  o przyjęcie  do  internatu  wraz

z wymaganymi  załącznikami.

 

Komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem systemu naborowego tylko do internatu pierwszego wyboru.

 

 

 19.08 – 21.08
do godz. 1500

 

Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły

 

Dokument należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem systemu naborowego tylko do internatu pierwszego wyboru

 

 

 24.08
do godz. 1300

 

Ogłoszenie   list   kandydatów   zakwalifikowanych

i  niezakwalifikowanych do przyjęcia do internatu

 

 

 24.08 – 26.08

do godz. 1500

 

Deklaracja woli zamieszkania w internacie

 

Dokument należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem systemu naborowego.

 

 

 27.08

 do godz. 1200

 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do internatu

 

 

 

Oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w Internacie ZSO Nr 4 w dniu pierwszego zakwaterowania tj. 31.08.2020r.

 

 Zasad naboru do Internatu ZSO Nr 4

Każdy uczeń XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi zamieszkały poza Szczecinem ma zagwarantowane zakwaterowanie wraz
z wyżywieniem w internacie ZSO 4. W przypadku wolnych miejsc o zakwaterowanie mogą ubiegać się uczniowie publicznych szkół  prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Internatu nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w internacie oraz zbiorowego żywienia. W jadłospisie stołówki nie będą uwzględniane diety żywieniowe oraz wegetarianizm.

Zakwaterowanie w internacie jest możliwe tylko z pełnym wyżywieniem.

 

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się drogą elektroniczną wg ustalonego wzoru ( wniosek + oświadczenia należy wypełnić i wydrukować) – druki do pobrania http://nabor.pcss.pl/szczecin
 2. Wniosek o przyjęcie do internatu wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi spełniane kryterium należy przesłać drogą elektroniczną wg podanego harmonogramu rekrutacji.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do internatu powinien dodatkowo dostarczyć wg. podanego harmonogramu rekrutacji następujące dokumenty;
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • zaświadczenie o stałym zameldowaniu
 1. Warunkiem przyjęcia do internatu jest wysłanie kompletu dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSO Nr 4 w Szczecinie. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie z innych szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
 3. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc jest mniejsza od liczby kandydatów oraz równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym decydować będzie data/godzina wpływu wniosku.
 4. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz na cały etap edukacji.
 5. W kolejnych latach składa się deklarację o kontynuowaniu pobytu w internacie.
 6. O przyjęciu do internatu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w składzie:
 • Kierownik Internatu – przewodniczący
 • Członkowie komisji – wychowawcy

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zatwierdza Dyrektor ZSO Nr 4.

Tryb odwoławczy  od rozstrzygnięć Komisji oraz przyjęcia kandydatów w trakcie roku szkolnego regulują przepisy oświatowe.